• 8-9 اسفند کارگاه آموزش الیزاروف (شرکت فلات سبز – انجمن پوتا)
  • 25 - 27 اسفند 1392 نمايشگاه تجهيزات پزشکی هند
  • 1 – 3 فروردين 1393 نمايشگاه تجهيزات پزشکی چين
  • 17 - 19 ارديبهشت 1393 نمايشگاه تجهيزات پزشکی HKTDC هنگ کنگ
  • 21-23 خرداد 1393 نمايشگاه تجهيزات پزشکی CEEP چين
  • 15 – 17 مرداد 1393 نمايشگاه تجهيزات پزشکی FIME آمريکا