• 6 بهمن 93 عرب هلث دبی
  • 29 دی تا 1 بهمن 93 نمایشگاه تجهیزات پزشکی عمان
  • 15-17 بهمن 93 نمایشگاه تجهیزات پزشکی ژاپن
  • 2 فروردین 1394 نمایشگاه تجهیزات پزشکی هند
  • 28-30 اردیبهشت 94 نمایشگاه تجهیزات پزشکی تایلند