• 15مرداد 1393 نمايشگاه تجهيزات پزشکی FIME آمريکا
  • 12 شهریور 1393 دوره الیزاروف روسیه
  • 25 شهریور 93 نمایشگاه تجهیزات پزشکی چین
  • 6 بهمن 93 عرب هلث دبی
  • 2 فروردین 1394 نمایشگاه تجهیزات پزشکی هند