• 25 الی 28 آبان 1394 مدیکا
  • 5 الی 8 بهمن 1394 عرب هلث
  • 3 الی 10 بهمن 1394 کارگاه سلمین
  • 23 و 24 اردیبهشت 1395 عرب هلث
  • 27 الی 29 خرداد 1395 نشست بین المللی ایلیزارف