پایدارسازی و مقاوم سازی ترانشه

 

برای اولین بار مهندسین اتریشی از روش میخکوبی جهت پایدارسازی دیوارهای تونل استفاده کردند.

نام این روش را با توجه به هویت اجرایی آن میخکوبی نامیدند که در حال حاضر با توجه به محدودیت فضا و افزایش روزافزون جمعیت و میل مهاجرت به شهرهای بزرگ به دلیل تجمع امکانات ایجاد ساختمان های بلند مرتبه اجتناب ناپذیر است.

جهت اجرای گود برداری با توجه به جنس خاک در کشور عزیزمان و عدم پایداری در نقاط کشور، این مهم نیازمند تحکیم دیواره ها است. شرکت مهندسین مشاور فلات سبز با توجه به تجربه اجرایی مدیران خود در این حوزه آماده این خدمت از مرحله مشاوره تا اجرا می باشد.

بالا